Regulamin LATO

Regulamin Letniej Akademii Twórczych Odkrywców 2019 (LATO)

§ 1 Informacje ogólne
 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zasady uczestnictwa w półkoloniach letnich pod nazwą “LATO – Letnia Akademia Twórczych Odkrywców” zwanych dalej Półkoloniami.
 2. Podmiotem organizującym Półkolonie jest Justyna Karpińska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Nauka Jest Fajna Justyna Karpińska z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Fordońska 39/1, NIP: 554-272-88-64, zwaną dalej Organizatorem.
 3. Półkolonie podzielone są na 5-dniowe turnusy, z określonym przez Organizatora programem, które odbędą się w okresie od 01.lipca.2019 r. i trwać będą do 30.sierpnia.2019 r. :
  1. Turnus: 01-05 lipiec 2019
  2. Turnus: 15-19 lipiec 2019
  3. Turnus: 29 lipiec-02 sierpień 2019
  4. Turnus: 19-23 sierpień 2019
  5. Turnus: 26-30 sierpień 2019
 4. Półkolonie skierowane są do dzieci w wieku od 6 do 13 roku życia, zwane dalej Uczestnikami.
§ 2 Zgłoszenie do uczestnictwa w Półkoloniach
 1. Uczestnicy mogą zostać zgłoszeni wyłącznie przez rodziców lub opiekunów prawnych.
 2. Zgłoszenie dokonywane jest poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej Półkolonii – www.naukajestfajna.edu.pl/polkolonie.
 3. Liczba Uczestników na poszczególnych turnusach jest ograniczona.
 4. Zapisy na Półkolonie odbywają się na zasadzie kolejności zgłoszeń.
 5. Rodzic/ opiekun prawny może zgłosić nieograniczoną liczbę Uczestników.
 6. Rodzic/ opiekun prawny po dokonaniu zgłoszenia otrzyma, na podany w formularzu adres mailowy, informację o przyjęciu formularza zgłoszeniowego oraz informację o kwocie i numerze rachunku bankowego, na który należy dokonać opłaty za Półkolonie.
 7. Podczas zgłoszenia należy wskazać termin turnusu wraz z podaniem tematu turnusu, na który dokonywane jest zgłoszenie.
 8. Terminy turnusów oraz programy podane są na stronie internetowej Półkolonii – www.naukajestfajna.edu.pl/polkolonie.
 9. Zamiana zgłoszonego do udziału w Półkoloniach Uczestnika na inną osobę jest możliwa najpóźniej na 3 dni robocze przed rozpoczęciem danego turnusu.
 10. Przed rozpoczęciem Półkolonii rodzic/ opiekun prawny zobowiązany do uzupełnienia karty uczestnika w wyznaczonym przez Organizatora terminie. Rodzic/opiekun prawny ponosi pełną odpowiedzialność za podane w karcie uczestnika dane, w tym dotyczące chorób i alergii.
§ 3 Opłaty
 1. Uczestnictwo w Półkoloniach wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty, której wysokość została zamieszczona na stronie internetowej Półkolonii.
 2. O możliwości obniżenia ceny decyduje wyłącznie Organizator. Każde zgłoszenie rozpatrywane będzie indywidualnie. Przyznane rabaty wykorzystać może tylko rodzic/ opiekun, któremu został przyznany rabat.
 3. Opłatę za udział w Półkoloniach wnosi rodzic lub opiekun prawny Uczestnika w terminie 7 dni od dnia otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, natomiast nie później niż 3 dni robocze przed rozpoczęciem turnusu.
 4. Warunkiem uczestnictwa w Półkoloniach jest uregulowana opłata za wybrany turnus.
 5. Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne ze zobowiązaniem rodzica/opiekuna prawnego do pokrycia kosztu udziału w Półkoloniach.
 6. Rezygnacja z udziału lub zmiana terminu uczestnictwa w Półkoloniach bez ponoszenia kosztów możliwa jest na 15 dni roboczych przed rozpoczęciem turnusu, na których Uczestnik został zapisany. W przypadku rezygnacji z udziału w Półkoloniach w terminie krótszym niż 15 dni roboczych, zwrot wniesionej opłaty nie przysługuje.
 7. W przypadku zaistnienia siły wyższej, w tym pożaru lub zalania miejsca odbywania Półkolonii, Organizator może odwołać lub przerwać Półkolonie w każdej chwili. W przypadku odwołania Półkolonii Organizator zwróci wniesione opłaty w całości zaś w przypadku przerwania turnusu Półkolonii – proporcjonalną część opłaty. O odwołaniu lub przerwaniu Półkolonii Organizator powiadomi rodzica/ opiekuna prawnego niezwłocznie
 8. Przerwanie uczestnictwa w turnusie Półkolonii, po rozpoczęciu turnusu Półkolonii, z uwagi na chorobę Uczestnika będzie rozpatrywane indywidualnie przez Organizatora.
§ 4 Organizacja Półkolonii
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zajęć, o czym jest zobowiązany poinformować rodziców/ opiekunów prawnych Uczestników drogą mailową.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania turnusu lub wykreślenia z udziału Uczestników do 7 dni roboczych przed jego rozpoczęciem. W takim przypadku osoba zgłaszająca otrzyma pełny zwrot wpłaconych środków na rachunek bankowy, z którego dokonano płatności.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z listy Uczestnika, którego zachowanie zagraża bezpieczeństwu własnemu jak i pozostałych Uczestników.
 4. Zajęcia odbywają się w miejscu wskazanym przez Organizatora na stronie internetowej Półkolonii. Z przyczyn niezależnych od Organizatora, Organizator ma prawo zmiany miejsca realizacji Półkolonii o czym informuje rodziców/ opiekunów prawnych drogą mailową lub
 5. Uczestnicy przebywają pod opieką Organizatora podczas trwania turnusu od 8:00 do 16:00.
 6. Rodzic/ opiekun prawny zobowiązany jest do punktualnego przyprowadzania Uczestnika do miejsca odbywania się Półkolonii do punktualnego odbierania Uczestnika z Półkolonii. W przypadku nieodebrania Uczestnika do godziny 16:15, rodzic/ opiekun prawny będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Organizatora 40 zł za każdą rozpoczętą godzinę. W przypadku nieodebrania Uczestnika do godziny 18.00 Organizator podejmie stosowne kroki w celu doprowadzenia Uczestnika do miejsca zamieszkania przez służby publiczne.
 7. Rodzic/ opiekun prawny zobowiązuje się do informowania Organizatora o ewentualnych opóźnieniach w odbiorze Uczestnika. Informacja o spóźnieniu nie powoduje zaprzestania naliczania opłaty o której mowa w § 4 ust. 6.
 8. Uczestnicy półkolonii mają prawo do:
  1. spokojnego wypoczynku,
  2. uczestniczenia we wszystkich zajęciach i imprezach organizowanych podczas turnusu,
  3. korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu półkolonii zgodnie z ich zastosowaniem i w określonym przez wychowawcę/instruktora czasie,
  4. wnoszenia próśb i skarg.
 9. Uczestnicy mają obowiązek:
  1. bezwzględnie podporządkować się poleceniom wychowawców,
  2. przestrzegać ramowego harmonogramu dnia,
  3. brać udział w realizacji programu Półkolonii,
  4. zachować higienę osobistą,
  5. szanować wszelkie mienie, pomoce dydaktyczne,
 10. Za szkody wyrządzone przez Uczestnika odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie prawni. Mogą być oni obciążeni kosztami wynikającymi z wyrządzonej przez dziecko szkody.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczną drogę dziecka do i z miejsca odbywania się Półkolonii.
 12. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu, bądź jego odbioru przez osobę inną niż wskazana w karcie uczestnika, rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są do złożenia Organizatorowi odpowiedniego zaświadczenia na piśmie.
 13. Samowolne oddalenie się z miejsca odbywania Półkolonii, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, niewykonywanie poleceń wychowawców, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem, naganą a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w Półkoloniach. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia dziecka z listy uczestników półkolonii, bez zwrotu należności za niewykorzystaną część turnusu, w przypadku rażącego łamania zasad uczestnictwa w półkoloniach.
 14. Organizator nie zaleca przynoszenia przez Uczestników przedmiotów drogocennych (np. telefon, aparat fotograficzny, kamera i inne). Organizator nie bierze odpowiedzialności za przedmioty zgubione bądź kradzione.
§ 5 Ochrona danych
 1. Wszystkie dane osobowe są zbierane, przetwarzane i udostępniane na zasadach zgodnych z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych w trakcie realizacji Półkolonii jest Organizator – Justyna Karpińska prowadząca działalność gospodarczą pod Nauka Jest Fajna Justyna Karpińska z siedzibą w Bydgoszczy kod 85-719, przy ul. Fordońskiej 39/1, NIP: 554-272-88-64.
 3. Zgłaszający podaje dane osobowe swoje oraz Uczestnika dobrowolnie.
 4. Zgłaszający wyraża zgodę na przechowywane i przetwarzane swoich danych osobowych Uczestnika.
 5. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących Półkolonii i usług oraz produktów Organizatora drogą elektroniczną na podany/podane adres/adresy e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. Niewyrażenie zgody lub żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych przez Zgłaszającego jest równoznaczne z wykreśleniem Uczestnika z listy uczestników Półkolonii.
§ 6 Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego w szczególności kodeksu cywilnego.
 2. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać na adres poczty elektronicznej kontakt@naukajestfajna.edu.pl. Uwagi i zastrzeżenia będą rozpoznawane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie powiadomienia Uczestników poprzez przesłanie informacji o zmianie za pośrednictwem poczty elektronicznej po opublikowaniu zmian w Regulaminie.